صنعت حمل و نقل

صنعت حمل ونقل

الف- صنایع خودرویی: استفاده مستربچ در قطعات پلیمری داخل و اطراف موتور، قطعات بیرونی نظیر سپر، آینه ها، چراغ ها و…. قطعات داخل خودرو نظیر داشبورت و ….

ب- صنایع مترویی: استفاده مستربچ در قطعات پلیمری در ساخت قطارها ی شهری و زیر سازی ریل ها نظیر گایت پلیت ها پابندهای پلیمری، انواع خارها و پین های پلیمری و…