کامپاند نایلون قابل برگشت به طبیعت

کامپاند نایلون قابل برگشت به طبیعت

محصول PolyzalnnoBio 9000 یک کامپاند قابل برگشت به طبیعت است. مکانیسم عمل این محصول به این صورت است زمانی که در خاک دفع می شود میکرو ارگانیسم ها از آن ها تغذیه می کنند و سپس به طور کامل جذب خاک می شوند بر خلاف اکسا زیست تخریب پذیرها که با تخریب زنجیره پلیمری پلاستیک به ذرات کوچکنر تبدیل شده و در نهایت در ابعاد کوچک در خاک باقی می مانند و اثر گذاری نامطلوبی برای خاک ایجاد می کنند.