کامپاند بایو زیست تخریب پذیر

محصول ARMAN POLYMER INNO BIO 9000

محصول ARMAN POLYMER inno bio 9000 یک کامپاند قابل برگشت به طبیعت است مکانیسم عمل این محصول به این صورت است ، زمانی که در خاک دفع می شود میکرو ارگانیسم ها از آن ها تغذیه می کنند وسپس به طور کامل جذب خاک می شوند بر خلاف  اکسا زیست تخریب پذیر ها که با تخریب زنجیره پلیمری پلاستیک به ذرات کوچکتر تبدیل شده و در نهایت در ابعاد کوچک در خاک باقی می مانند و اثر گذاری نا مطلوبی را برای خاک ایجاد می کنند