مستربچ رنگی

مستربچ های تیپ 1 (پلیزا)

مستربچ سفید

مستربچ سفید 5 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 10 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 20 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 35 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 40 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 45 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 50 درصد تیتان

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید 55 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 60 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 70 درصد تیتان

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ کرم

مستربچ کرم

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ مارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ رنگی قزمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی بارسایی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی بارسایی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی نیسانی تیره

مستربچ رنگی آبی دارک

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی روشن

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی آرمن پلیمر

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

35 درصد دوده /20 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LLD)

45 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

35 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

30 درصد دوده 45 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه ای بی اس (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی برای لفاف های نازک (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی آمید(PA)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی براق سوپر نانو

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی 35 درصد دوده

25 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی

40 درصد دوده

مستربچ های تیپ 2

مستربچ

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ مارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی

مستربچ آبی کاربنی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی کاربنی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی نیسانی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ بنفش

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ بنفش

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ های تیپ 3

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ سبر

مستربچ رنگی آبی

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ بنفش

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ های تیپ 4

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی (آبی نیسانی تیپ 4)

مستربچ آبی نیسانی

مستربچ آبی کاربنی

مستربچ آبی کاربنی

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ بنفش

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ های سفارشی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی (color masterbatch)

تنوع بسیار بالا با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته به همراه (Colore maching) و تولید مستربچ های رنگی سفارشی در پایه های مختلف.
مستربچ رنگی در صنعت پلاستیک کاربرد بالایی دارد و سبب می‌شود در اشکال و رنگ های مختلف از‌ آنها استفاده شود .
از آنجایی که پلاستیک، بی رنگ است، در حقیقت سایر مواد و افزودنی ها هستند که به پلاستیک رنگ های متنوع می‌دهند و این مواد همان مستربچ رنگی است که به مواد رنگ می‌بخشد.
بنابراین امکان انتخاب هر رنگی برای محصول نهایی پلاستیکی امکان پذیر است. در واقع زیبایی بیشتر محصولات حاصل از رنگی است که این ماده به‌ آنها می‌بخشد.

کاربردهای استفاده از مستربچ رنگی

کلیه مصنوعات پلاستیکی                   

اجزای مستربچ رنگی

مستربچ رنگی، رنگ دانه خالص نیست بلکه رنگ دانه فقط بخشی از مستربچ رنگی است.
اجزای اصلی تشکیل دهنده مستربچ رنگی: رنگ دانه، سازگارکننده و پلیمر حامل

مزایای استفاده از مستربچ رنگی

  • ایجاد براقیت نوری و ایجاد جلا در محصول نهایی
  • تولید رنگ دلخواه و کاملاً سفارشی
  • تنوع در IC طیف رنگی و در پایه های PE,PP,PS,ABS,PET,PA
  • با کیفیت فیلترینگ بالا
  • قابلیت پخش بسیار بالا
  • استفاده از مرغوبترین پیگمنت ها
مستربچ رنگی