لفاف های بسته بندی نفوذ ناپذیر (اکسیژن و گازها)

مستربچ افزودنی نفوذ ناپذیر

مستربچ نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن (گازها)

مواد اولیه سد گرا

مواد اولیه بسته بندی های سدگر (EVOH)

مواد اولیه پلی اتیلن ارتقا یافته (متالوسن)