صنعت پتروشیمی

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PC)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PBT)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PE)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PA)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (ABS)

مستربچ افزودنی ضد حریق

مستربچ ضدحریق (PP)

کامپاند ضد حریق

کامپاند ضدحریق (PP)

کامپاند abs

کامپاند ضدحریق (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

35 درصد دوده /20 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LLD)

45 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

35 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

30 درصد دوده 45 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه ای بی اس (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی برای لفاف های نازک (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی آمید(PA)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی براق سوپر نانو

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی 35 درصد دوده

25 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی

40 درصد دوده