صنعت الکترونیک و الکتریک

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PP)

مستربچ نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PE)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده ( ضد ضربه PA)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه ABS)

مستربچ افرودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PC)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده (ضد ضربه PC-ABS)

مستربچ افزودنی نرم کننده

مستربچ نرم کننده ( ضد ضربه PS-HIPS)

مستربچ سفید

مستربچ سفید 5 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 10 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 20 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 35 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 40 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 45 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 50 درصد تیتان

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید 55 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 60 درصد تیتان

مستربچ سفید

مستربچ سفید 70 درصد تیتان

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید ته سبز

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید ته آبی

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور

مستربچ سفید

مستربچ سفید بدون عبور نور