شیرینک و استرج

مستربچ افزودنی کشسان کننده

مستربچ کشسان کننده

مستربچ لیز کننده

مستربچ لیز کننده پلی اتیلن

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ آنتی بلاک

مستربچ افزودنی افزاینده mfi

مستربچ افزاینده MFI

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ آنتی باکتریال

مستربچ اصلاح کننده ویسکوزیته

مستربچ اصلاح کننده ویکسوزیته

مستربچ افزودنی منتشر کننده نور

مستربچ منتشر کننده نور

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ کمک فرآیند

مستربچ افزودنی ضد مه

مستربچ ضد مه

مستربچ اکسا زیست تخریب پذیر

مستربچ اکسا زیست تخریب پذیر

کامپاند بایو زیست تخریب پذیر

مستربچ بایو زیست تخریب پذیر

مستربچ افزودنی آنتی اکسیدانت

مستربچ آنتی اکسیدانت

مستربچ افزودنی نفوذ ناپذیر

مستربچ نفوذ ناپذیر در برابر اکسیژن (گازها)

مستربچ آنتی بلاک لیز

مستربچ لیز کننده پلی پروپیلن

مستربچ افزودنی کاهنده mfi

مستربچ کاهنده MFI

مستربچ افزودنی تمیز کننده

مستربچ تمیز کننده سیلندر و ماردون (اکستروژن - تزریق)

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده نایلون (هسته زا)

مستربچ افزودنی شیشه ای کننده

مستربچ شیشه ای کننده سلفون (هسته زا)

مستربچ افزودنی رطوبت گیر

مستربچ رطوبت گیر

مستربچ افزودنی براق کننده

مستربچ براق کننده

مستربچ افزودنی آنتی یووی

مستربچ آنتی یووی

مستربچ افزودنی چسب استرج

مستربچ چسب استرج

مستربچ سفید

مستربچ رنگی سفید

مستربچ سفید

مستربچ سفید

مستربچ سفید رشته ای

مستربچ سفید

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ زرد

مستربچ رنگی زرد

مستربچ

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ مارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ نارنجی

مستربچ رنگی نارنجی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ رنگی قزمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ قرمز

مستربچ رنگی قرمز

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی بارسایی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی روشن

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی کاربنی تیره

مستربچ آبی

مستربچ رنگی آبی دارک

مستربچ رنگی آبی نیسانی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی روشن

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی دارک

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی نیسانی

مستربچ رنگی آرمن پلیمر

مستربچ رنگی آبی نیسانی روشن

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی آبی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ سبز

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی سبز

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی بنفش

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی قهوه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی کرم

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی طوسی

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقزه ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ رنگی

مستربچ رنگی نقره ای

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (HD)

35 درصد دوده /20 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LLD)

45 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی پروپیلن (PP)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

35 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی (LD-LLD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

40 درصد دوده

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی اتیلن (LD)

30 درصد دوده 45 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه ای بی اس (ABS)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی برای لفاف های نازک (PE)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی بر پایه پلی آمید(PA)

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی براق سوپر نانو

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی 35 درصد دوده

25 درصد کربنات

مستربچ مشکی

مستربچ مشکی

40 درصد دوده